..::>>EDU 3105<<::…

Teknologi Dalam Pendidikan, Variasikan Kaedah, Menjana Kemahiran Kognitif

SUKATAN EDU 3105

 

Tajuk

Kandungan

Jam

Kuliah

1.

Teknologi Pendidikan

 • Konsep
 • Domain-domain
 • Prinsip-prinsip
 • Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran

 

2

2.

Reka bentuk Pengajaran

 • Pengertian
 • Peranan dan kepentingan
 • Model-model reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE
 • Reka bentuk mesej

2

3.

Media Pengajaran

 • Konsep
 • Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran
 • Jenis-jenis dan k lasifikasi media

 

2

4.

Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran

 • Model ASSURE

 

2

5.

Asas Grafik

 • Prinsip
 • Reka bentuk visual
 • Peralatan penghasilan grafik

 

2

6.

Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi

 • Pengertian bahan 2D dan 3D
 • Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka,
 • diorama

 

2

7.

Asas Fotografi

 • Sejarah perkembangan fotografi
 • Bahagian-bahagian asas dan fungsi kamera
 • Jenis-jenis dan aksesori kamera
 • Jenis-jenis filem
 • Teknik penggambaran
 • Komposisi
 • Fotografi digital

 

2

8.

OHP dan Transparensi

 • Bahagian-bahagian dan fungsi OHP
 • Pengendalian OHP
 • Kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP
 • Jenis-jenis transparensi
 • Teknik penyediaan dan persembahan transparensi

 

2

9.

Bahan Audio

 • Penggunaan peralatan audio
 • Perancangan dan penyediaan rakaman
 • Rakaman
 • Suntingan

 

2

10.

Penerbitan Video Pendidikan

 • Jenis-jenis kamera video
 • Bahagian-bahagian dan fungsi kamera video
 • Jenis-jenis syot
 • Pergerakan kamera video
 • Proses penerbitan video
 • Video digital

 

2

11.

Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Pengajaran
dan Pembelajaran

 • Pemprosesan Perkataan
 • Persembahan Elektronik
 • Hamparan Elektronik
 • Pangkalan Data
 • Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan
 • Penghasilan pakej multi media pembelajaran
 • Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran

 

8

12. Isu-isu dan trenda terkini dalam Teknologi Pendidikan

 • Hak cipta terpelihara (Copyright)
 • Keselamatan
 • Kerahsiaan
 • Kawalan kendiri
2
Amali
 • Asas grafik
 • Penggunaan bahan-bahan 2D dan 3D
 • Asas fotografi
 • OHP dan transparensi
 • Bahan audio
 • Penerbitan video pendidikan
 • Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam pengajaran dan
  pembelajaran

2

4

4

2

4

4

 

10

Jumlah
60 Jam
Penilaian Kerja Kursus (60%)

 

Peperiksaan Akhir (40 %)

Rujukan Asas Dick,N. ,Carey,L.& Carey,J.O.(2005). The systematic design of
instruction (6 th ed.) New York :Pearson, Allyn and Bacon.

 

Heinich,R.,Molenda,M.,Russel,J.D.,& Smaldino,S.E.(2005).
Instructional Media and Technologies for learning. ( 8 th ed.).
New Jersey :Prentice Hall.

 

Newby, T.J, 1996. Instructional technology for teaching and
learning . New Jersey : Prentice Hall.

Rujukan Tambahan

Joyce, B.R. (2000). Models of teaching . (6 th ed).Boston:Allyn and
Bacon.

 

Priscilla, N. & Karin, M.W. (2003). Teaching with technology:
Designing opportunities to learn. (2 nd ed.). Canada :Thomson
Wadsworth .

 

Poh Swee Hiang, Mokhtar Affandi Amran & Tajuddin Hassan. (1996).
Pengurusan sumber pengajaran pembelajaran. Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.

 

Safian bin Abd. Rashid (2002). Pengurusan sumber : Komponen
teknologi pendidikan.

 

Timothy, J. Newby, Donald, A. Stepich, James, D. Lehman & James, D.
R.(2006). Educational technology for teaching and learning (3
th ed.) . Ohio :Merill Prentice Hall.

 

Yusuf Hashim (1998). Teknologi pengajaran. Shah Alam:Penerbit Fajar
Bakti.

 

No Comments

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment